Obchodní podmínky

Reklamační a záruční podmínky společnosti PRECIS spol. s.r.o. pro prodej zboží (dále jen „podmínky“):

I. Údaje o prodávajícím

Prodávající:

PRECIS spol. s.r.o.
se sídlem, Obrovského 402/11,
Chodov, 141 00 Praha
IČ: 61499668 DIČ: CZ61499668 (prodávající je plátcem DPH)

zapsaný v obchodním rejstříku C 30571 vedený u Městského soudu v Praze


Kontaktní údaje: 

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@mobiltel.cz
Adresa pro doručování pošty je shodná s adresou sídla

 

II. Úvodní ustanovení

1. Těmito podmínkami se řídí práva a povinnosti stran v otázkách záruční doby a reklamací zboží v souvislosti s kupními smlouvami, které uzavírá prodávající, podnikající pod označením „mobilTEL“ jako prodávajícím a jejími zákazníky jako kupujícími (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu, provozovaného na internetových stránkách www.mobiltel.cz (dále jen „internetový obchod“).

2. Tyto podmínky se neuplatní v rozsahu, v jakém stanoví jinak samotná kupní smlouva.

3. Kupující vyslovuje s podmínkami souhlas učiněním objednávky prostřednictvím internetového obchodu. Prodávající vyslovuje souhlas s podmínkami závazným potvrzením objednávky.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována

III. Záruční doba

1. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

2. Záruka se rovněž nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

3. Kupující bere na vědomí, že prodávané zboží nemusí být určeno pro český trh. Kupující dále bere na vědomí, že barevné varianty produktu vyobrazené na obrázcích zboží jsou ilustrativní a nemusejí se shodovat s aktuálně dodávanými barevnými variantami produktu. Výjimku tvoří produkty, u nichž je barva specifikována přímo v označení produktu. Dodávané produkty mohou být označeny logem operátora, nebo jiným podobným logem bez předběžného upozornění. Prodávané zboží je importováno zejména ze zemí EU, pokud není uvedeno jinak, zajistil prodávající před prodejem přehrání firmwaru prodávaného výrobku, aby byl podporován český jazyk v menu výrobku. Pokud je kupujícím požadována určitá barevná nebo jazyková varianta produktu, muže kupující tuto skutečnost sdělit prodávajícímu v poznámce k objednávce. Pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak, je v takovém případe zboží dodáno v kupujícím požadovaném provedení, nebo objednávka není vyřízena. Některé výrobky nabízené prodávajícím jsou účtované tzv. "zvláštním režimu" podle ustanovení § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu. Pro kupujícího to znamená, že nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.

4. Záruční doba běží od předání zboží kupujícímu.

5. Ustanovení tohoto článku podmínek se nevztahují na kupní smlouvu, kterou prodávající uzavírá s kupujícím, který kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní. V takovém případě je záruční doba 6 měsíců.

IV. Reklamace

1. Kupující oznamuje prodávajícímu vady zboží osobně v provozovně prodávajícího, elektronicky na e-mailovou adresu info@mobiltel.cz,  písemně na adresu PRECIS spol. s.r.o., Staré náměstí 59, 516 01 Rychnov nad Kněžnou nebo na adresu sídla prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto podmínek (dále jen „reklamace“). O reklamaci, kterou učiní kupující osobně, sepíše prodávající protokol a jedno vyhotovení protokolu předá kupujícímu. Zboží, které bude zasláno na dobírku, prodávající nepřijme.

2. V reklamaci kupující uvede údaje ke své osobě, popis zboží včetně výrobního čísla, číslo objednávky, a popis vady zboží, a sdělí, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, to vše tak, aby bylo zřejmé, kdo reklamaci činí, k jaké věci se reklamace vztahuje a čeho se kupující domáhá. Pokud tak kupující neučiní, vystavuje se riziku, že prodávající reklamaci zamítne, neboť nebude schopen určit, že se jedná o zboží zakoupené u něj, a nebo nebude moci posoudit, čeho se kupující domáhá.

3. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí reklamace.

4. Kupující spolu s reklamací osvědčí, že je kupujícím zejména tím, že předá prodávajícímu rovněž nejlépe záruční list zboží nebo doklad o zakoupení zboží, nebo jinak prokáže svá práva ke zboží, a rovněž prodávajícímu předá zakoupené zboží. Pokud takto kupující neučiní, vystavuje se riziku, že jeho reklamace bude zamítnuta. Neúplné nebo měněné doklady jsou neplatné a prodávající je z tohoto důvodu oprávněn reklamaci zamítnout.

5. Kupující je povinen zaslat zboží k reklamaci nejlépe v originálním obalu nebo jiném vyhovujícím přepravním obalu; v případě, že kupující takto zboží nezajistí pro přepravu, vystavuje se kupující nebezpečí odmítnutí jeho nároku, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození zboží vzniklé v průběhu přepravy zboží od kupujícího, a toto poškození muže znemožnit posouzení oprávněnosti původní reklamace.

6. Po převzetí zboží k reklamaci prodávající neručí za obsah uložených dat a nastavení a důrazně doporučuje zálohovat data z telefonu před zasláním zboží.

7. Prodávající po posouzení vady oznámí kupujícímu způsob vyřízení reklamace , a to do 30 dnů od doručení reklamace, pokud se nedohodne s kupujícím na delší lhůtě, a vyzve jej případně k další součinnosti. Prodávající je toto oznámení oprávněn učinit písemně, elektronicky či formou SMS nebo prostřednictvím zápisu při osobní návštěvě kupujícího u prodávajícího. V případě, že kupující neposkytl prodávajícímu součinnost k vyřízení reklamace a zejména nepředal vadné zboží k posouzení prodávajícímu či zadanému autorizovanému servisu nebo je neodeslal na zadanou adresu, je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout. V případě, že prodávající reklamaci kupujícího neuzná jako oprávněnou, dohodne se s ním na dalším postupu, například na provedení placené opravy zboží. V případě oprávněné reklamace kupujícího se o dobu trvání jejich vyřízení prodlužuje záruční doba.

8. Kupující si vyzvedne věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je kupující povinen zaplatit poplatek za uskladnění ve výši 30 Kč za každý den, po který bude kupující v prodlení s vyzvednutím věci, a to až do jejího vyzvednutí nebo prodeje podle odst. 9 tohoto článku. Pokud bylo zboží posláno prodávajícímu přepravní službou, po vyřízení reklamace ji prodávající odešle zpět na adresu, kterou kupující uvede jako doručovací. Kupující muže být též požádán elektronicky, písemně, telefonicky nebo SMS o poskytnutí adresy pro vrácení zboží, pokud tak neučil.

9. Pokud bude zboží odesláno zpět na adresu kupujícího a vrátí se jako nevyzvednuté nebo odmítnuté, nebo kupující zboží nevyzvedne podle odst. 8. tohoto článku, bude zboží uloženo na jedné z provozoven prodávajícího. Prodávající o tomto uložení vyrozumí kupujícího. Nevyzvedne-li si kupující věc ve lhůtě dvou měsíců ode dne uložení zboží, má prodávající právo věc prodat. Je-li prodávajícímu známa adresa kupujícího, prodávající  oznámí kupujícímu, že hodlá zboží prodat, a stanoví kupujícímu přiměřenou lhůtu k vyzvednutí zboží. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí prodávající kupujícímu výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy nebo úpravy, poplatku za uskladnění a nákladu prodeje. O prodeji bude kupující informován a právo na výtěžek prodeje musí kupující uplatnit u prodávajícího.

10. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu poštovného a dalších účelně vynaložených nákladů. Prodávající zejména nahradí náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoli za taxi službu).

11. Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodávajícího. Kupující prohlédne zboží bezprostředně při jeho převzetí. Před prvním použitím si kupující prostuduje záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu. Spolu se zbožím zasílá nebo předává prodávající vždy záruční list, na vyžádání daňový doklad, kupující tyto doklady přebírá v okamžiku plnění. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není ji možné ani reklamovat.

12. Kupující bere na vědomí, že důvodem pro zamítnutí reklamace jsou zejména následující situace:
- kupující nedodržuje a neřídí se pokyny manuálu
- zařízení není funkční z důvodu chybné instalace
- do zařízení byl proveden neodborný nebo neoprávněný zásah
- závada byla způsobena cizími látkami vniklými do zařízení
- vadu způsobil kupující skladováním nebo provozováním zařízení ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí
- vada vznikla mechanickým poškozením vinou kupujícího
- poškození vzniklo vlivem neodvratné události (např. živelná pohroma)
- zařízení bylo připojeno na jiné než předepsané napájecí zařízení
- byla poškozena nebo zcela odstraněna bezpečnostní plomba
- závada spočívá v nastavení WAP a MMS a jiném operátorském nastavení na zboží

13. Při požadavku opravy zboží u výrobků zakoupeného u firmy PRECIS spol. s.r.o. zprostředkuje prodávající bezplatnou opravu.

14. Ustanovení tohoto článku podmínek se nevztahují na kupní smlouvu, kterou prodávající uzavírá s kupujícím, který kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne, v němž převezme od prodávajícího zboží. Prodávající má v případě tohoto odstoupení nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu a další prostředky od něj převzaté do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to nejlépe bezhotovostním platebním stykem po obdržení a schválení Opravného daňového dokladu kupujícím.

2. Prodávající umístil na svých internetových stránkách formulář pro odstoupení od smlouvy, který je kupující oprávněn při využití svého práva na odstoupení od smlouvy využít, a dále vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, které dále upravuje práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího.

3. Kupující má v případě svého odstoupení od smlouvy povinnost nést náklady spojené s vrácením věci, jestliže toto zboží nemůže být vráceno formou poštovní přepravy.

4. Kupující má dále právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen předat mu písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku, a to do 1 roku a 14 dnů od převzetí zboží. Jestliže však jsou informace řádně předány v průběhu této lhůty, dochází k ukončení této lhůta a počíná od té doby běžet čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení podle čl. IV. odst. 1. podmínek.

5. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že tak stanoví právní předpisy nebo tyto podmínky, typicky pro případ v těchto předpisech a podmínkách vymezeného porušení povinností prodávajícího.

6. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit v případech uvedených v těchto podmínkách a v právních předpisech, zejména pro případ v těchto předpisech a podmínkách vymezeného porušení povinností kupujícího. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě nedostupnosti zboží. Před odstoupením z důvodu uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

7. V případě odstoupení od smlouvy jsou si prodávající a kupující povinni vrátit poskytnuté plnění. V případě, že kupující vrátí zboží nekompletní, poškozené nebo jinak znehodnocené nad rámec běžného opotřebení, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody.

8. Ten, pro jehož porušení povinností druhá strana odstoupila od kupní smlouvy, je povinen této druhé straně nahradit náklady, které dosud vynaložila. Kupující se takto zavazuje nahradit prodávajícímu zejména náklady spojené s marným dodáním zboží kupujícímu a prodávající se kupujícímu zavazuje nahradit zejména účelně vynaložené náklady spojené s reklamací.

9. Odstoupení podle tohoto článku podmínek zasílá kupující prodávajícímu písemně na adresu jeho sídla uvedenou v záhlaví těchto podmínek nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@mobiltel.cz nebo je učiní osobně v provozovně prodávajícího. Pokud odstoupení činí kupující osobně, sepíše prodávající protokol a jedno vyhotovení protokolu předá kupujícímu. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, datum nákupu a záruční list, či jinak prokázat, že se jedná o zboží zakoupené u prodávajícího.

10. Prodávající činí odstoupení od smlouvy podle tohoto článku podmínek písemně nebo elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího.

11. Při požadavku na výměnu zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě zboží zakoupeného u společnosti Navis trade s.r.o. je třeba řešit tento požadavek s touto společností.

12. Ustanovení tohoto článku podmínek se nevztahují na kupní smlouvu, kterou prodávající uzavírá s kupujícím, který kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní.

Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy ZDE http://www.businessinfo.cz/app/content/files/dokumenty/Vzorove-pouceni-o-pravu-na-odstoupeni-od-smlouvy_MPO.pdf
Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ZDE  http://www.businessinfo.cz/app/content/files/dokumenty/Vzorovy-formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy_MPO.pdf

 

VI. Výrobky označené v popisu jako "výprodej" nebo s označením "světová distribuce" 

Jedná se především o telefony značky Apple, které jsou nazývány jako Apple Certified Refurbished nebo také pouze RFB.

Co je to Apple Certified Refurbished?

- 1. letá světová záruka od Apple (možnost reklamace první rok od koupě v prodejnách Apple), následující rok od koupě reklamace přes nás

- Telefon prošel testováním případně výměnou použitých komponentů ve společnosti Apple nikoli v ne/autorizovaném servisu

- Obsah balení RFB telefonu je shodný s obsahem balení u telefonu nového

Více k Apple Refurbished najdete zde: https://store.apple.com/Catalog/US/Images/apple_certified.html

VII. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že v souladu s platnou právní úpravou, a ode dne 25. 05. 2018 i ve smyslu nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “právní úprava ochrany osobních údajů”) zpracovává osobní údaje kupujícího, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy a pro evidenční účely, případně získané z jiných zdrojů souvisejících se vzájemnou spoluprací, a další osobní údaje nezbytné pro poskytnutí zasílatelských služeb. Dokument o ochraně osobních údajů 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto podmínky jsou platné od 1.9.2023 a ruší platnost předchozích podmínek.

2. Některé objednávky může expedovat partnerský eshop www.puravi.cz (provozován firmou Pura Vida Trade s.r.o.).

IX. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů prostřenictvím České obchodní inspekce 

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“